Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Pengenalan

FAKULTIPengajian Islam (FPI) telah ditubuhkan pada 18hb Mei 1970 bersama-sama dengan penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia. Asas penubuhannya bermula dengan penubuhan Kolej Islam Malaya Klang pada tahun 1955 atas hasrat umat Islam supaya institusi pengajian tinggi Islam diwujudkan di tanah air.
 
Pada tahun 1968, Kementerian Pendidikan telah bersetuju menaikkan taraf Kolej Islam Malaya ke taraf universiti kolej. Apabila Univiersiti Kebangsaan Malaysia ditubuhkan Kolej Islam telah diserapkan di bawah UKM sebagai salah sebuah fakulti, bersama dua fakulti lain pada waktu itu iaitu Fakulti Sains dan Fakulti Sastera. Fakulti Pengajian Islam  merupakan  institusi pengajian tinggi Islam yang tertua di Malaysia yang kelulusannya bertaraf universiti, seperti kelulusan fakulti-fakulti atau universiti lain
 
Pada masa ini Fakulti Pengajian Islam mempunyai lima buah jabatan dan satu buah unit iaitu:
 • Jabatan Syariah
 • Jabatan Usuluddin dan Falsafah
 • Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam
 • Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan
 • Jabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah
 • Unit Bahasa Arab
Fakulti Pengajian Islam menawarkan program pengajian Sarjana Muda Pengajian Islam dan program pengajian Siswazah iaitu meliputi Program Diploma Siswazah, Program Sarjana dan Program Doktor Falsafah dalam pelbagai bidang pengajian Islam.
 
Visi
Fakulti Pengajian Islam bertekad menjadi fakulti yang terkehadapan bagi membentuk graduan yang beriman, bertaqwa, berilmu, berakhlak, kreatif, proaktif dan berminda global.
 
Misi
Menjadi fakulti terpilih yang memartabatkan Pengajian Islam dan mensejagatkan ilmu-ilmu keislaman di persada antarabangsa.
 
Program akademik
Sarjana muda pengajian Islam ( Program sepenuh masa)
Ijazah Sarjanamuda Pengajian Islam dengan kepujian ( Syariah )
Modul Perundangan Islam
Modul Muamalat dan Kewangan Islam
Modul Undang-undang Perbandingan
 
Tempoh Pengajian
Tidak kurang daripada lima (5) semester dan tidak melebihi sepuluh (10) semester.
Pada kebiasaannya enam (6) semester.
 
Komponen Kursus
Pengkhususan Syariah Min. 110 unit
Kursus Universiti
Bil. Kursus
Jenis Kursus
Unit
Taraf
2
Tamadun Islam dan Kenegaraan Malaysia A & B
4
U1
2
Pengajian Umum
6
U2/U3
2
Ko-Kurikulum
2
UC
Jumlah
12
 
 
Kursus Teras Fakulti
Bil. Kursus
Jenis Kursus
Unit
Taraf
2
Kemahiran Bahasa Inggeris
4
WF
4
Kemahiran Bahasa Arab
8
1
Kaedah Penyelidikan
2
1
Latihan Amali & Industri
2
12
Teras Pengajian Islam
24
Jumlah
40
 
 
Kursus Teras Jabatan / Pengkhususan
Bil. Kursus
Jenis Kursus
Unit
Taraf
10
Kursus Wajib Jabatan (Jabatan Syariah)
30
WJ
10
Kursus Wajib Jabatan (selain Jabatan Syariah)
20
1
Kajian Teks
2
1
Projek Ilmiah
2
Jumlah
34* / 24**
 
Jabatan Syariah , ** selain Jabatan Syariah
 
Kursus Elektif Modul / Minor
Bil. Kursus
Jenis Kursus
Unit
Taraf
8
Kursus Pilihan Jabatan / Luar Jabatan / Luar Fakulti
24
LJ
Jumlah
24
 
 
Syarat Penerimaan Masuk
 
Keperluan Pelajaran Asas
1. Sijil Pelajaran Malaysia
Calon-calon mestilah lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau yang setaraf dengannya serta lulus dengan kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia atau Bahasa Melayu;
2. Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau yang setaraf.
Calon mestilah lulus gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am dalam sekali peperiksaan STPM atau yang setaraf dengannya;
Calon-calon mestilah lulus gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Bahasa Arab dan Syariah atau Usuluddin serta salah satu (1) daripada mata pelajaran berikut (Syariah, Usuluddin, Bahasa Malaysia, Sejarah, Geografi, Kesusasteraan Melayu, Literature in English, Ekonomi, Pengajian Perniagaan, Perakaunan, Perkomputeran, Matematik, Sains) dalam peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM).
3. Kelayakan Lain (kelayakan setaraf - iaitu yang dikategorikan di bawah Calon Khas)
Calon-calon mestilah mempunyai kelulusan minimum seperti (Perkara 1) di atas; dan
Lulus Diploma Maktab Perguruan Islam atau Rabi' Thanawi atau Sijil Latihan Perguruan Kementerian Pendidikan Malaysia atau STAM dan sekurang-kurangnya mendapat gred C (NGMP 2.00) atau sekurang-kurangnya mendapat gred E (bagi lulusan STPM sebelum tahun 2002) dalam mata pelajaran Bahasa Arab dan Usuluddin atau Syariah di peringkat STPM, serta tiga (3) tahun pengalaman dalam bidang yang berkaitan.
 
Calon yang mempunyai salah satu daripada kelulusan berikut dengan syarat mereka mestilah juga mempunyai kelulusan minimum seperti pada (Perkara 1) di atas dan akan diberi pengecualian sejumlah kursus atau unit tertentu yang ditetapkan oleh Fakulti:
 • Diploma Pengajian Islam Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin Terengganu.
 • Diploma Pengajian Islam Kolej Islam Darul Ehsan
 • Diploma Pengajian Islam Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah
 • Diploma Pengurusan dan Pentadbiran Kolej Islam Melaka.
 • Diploma Tahfiz al-Quran dan Qira'at Darul Quran JAKIM.
 • Diploma Pengajian Islam Kolej UNITI.
 • Lulus dengan Kepujian Diploma Pengajian lain yang berkaitan dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Universiti dan Kerajaan Malaysia
Calon-calon yang mempunyai kelulusan Kepujian Sijil Tinggi Agama Malaysia dengan syarat mempunyai kelulusan minimum seperti (Perkara 1) di atas.
 
Syarat-syarat Masuk Yang Lain, calon-calon mestilah juga:
Dapat memuaskan Senat tentang kecekapan mereka bertutur dalam bahasa Malaysia;
Mengambil apa-apa ujian serta menghadiri temuduga seperti yang ditentukan oleh Senat untuk menilai kelayakan mereka mengikuti kursus di Universiti;
Menunjukkan lazimnya bahawa mereka berumur tujuh belas tahun atau lebih pada hari pertama tahun akademik yang mereka mohon masuk;
Menunjukkan bukti dalam borang yang disediakan oleh Universiti bahawa mereka adalah cukup sihat dan berupaya untuk mengikuti pengajian di Universiti; dan
Memenuhi apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke semasa.
 
Penerimaan masuk calon ke Fakulti bergantung kepada budi bicara Senat.
 
Penerimaan masuk ke Fakulti tidak semestinya bermakna bahawa seseorang calon dibenarkan memilih sendiri bidang pengkhususan dalam program pengajian tertentu di Fakulti walaupun ia mempunyai syarat-syarat khas yang ditetapkan. Pengagihan pelajar-pelajar ke bidang-bidang pengkhususan adalah ditetapkan mengikut budi bicara Lembaga Pemilih Fakulti yang terdiri daripada Dekan, Timbalan Dekan dan Ketua-ketua Jabatan.
 
Walau bagaimanapun keutamaan masuk ke jurusan-jurusan tertentu adalah bergantung kepada syarat-syarat Jabatan yang ditetapkan tertakluk kepada penyelarasan di peringkat Fakulti dan Universiti.
 
Program Akdemik
 
Sarjanamuda Pengajian Islam (Program Eksekutif)
 
Program Sarjanamuda Pengajian Islam dengan Kepujian
(Secara Eksekutif)
 
Bidang / Ijazah yang ditawarkan
Sarjanamuda Pengajian Islam dengan Kepujian (Syariah)
Sarjanamuda Pengajian Islam dengan Kepujian (Usuluddin dan Falsafah)
 
Tempoh Pengajian
Enam (6) hingga Dua Belas (Semester)
*Pengecualian tempoh maksimum boleh dibenarkan oleh Senat KECUALI disebabkan oleh kegagalan dalam peperiksaan.
 
Struktur Program
Sama dengan sistem pengajian tiga (3) tahun yang ditawarkan oleh Fakulti Pengajian Islam pada masa sekarang.
 
Kaedah Pengendalian Program
Dikendalikan di kampus induk Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi
Pakej kursus ditawarkan mengikut semester pengajian.
Kuliah dan tutorial diadakan selepas waktu pejabat atau pada hujung minggu.
Jumlah unit, komponen kursus serta sistem penilaian adalah mengikut peraturan yang digunapakai oleh Fakulti Pengajian Islam pada masa sekarang.
 
Komponen Kursus


Komponen
Bil
Jenis
Unit
Taraf
2
Tamadun Islam & Kenegaraan Malaysia A & B
4
U1
2
Pengajian Umum
6
U2 & U3
2
Ko-Kurikulum
2
UC
Jumlah
12
 
2
Bahasa Inggeris
4
WF
4
Bahasa Arab
8
1
Kaedah Penyelidikan
2
1
Latihan Amali / Industri
2
12
Teras Pengajian Islam
24
Jumlah
40
Kursus Teras Jabatan / Pengkhususan
10
Kursus Wajib Jabatan
20 / 30
WJ
1
Kajian Teks
2
1
Projek Ilmiah
2
Jumlah
24 / 34
Kursus Elektif Modul /Minor
8
Kursus Pilihan Jabatan / Luar
Jabatan / Luar Fakulti
24
LJ
Jumlah
46
Jumlah
100 / 110
 

Jumlah unit kursus bagi pengkhususan Syariah ialah 110 unit


KURSUS TERAS JABATAN SYARIAH (34 unit)
Bil
Kod
Kursus
Unit
Taraf
1
PG1113
Usul Fiqh I
3
WJ
2
PG1123
Sejarah Perundangan Islam
3
3
PG1133
Sistem Undang-Undang di Malaysia
3
4
PG3133
Siyasah Syar'iyyah
3
5
PG3243
Kaedah-Kaedah Fiqh
3
6
PG2173
Fiqh Munakahat
3
7
PG2283
Fiqh Jenayah
3
8
PG1233
Usul Fiqh II
3
9
PG2173
Fiqh Muamalat I
3
10
PG3123
Fiqh Mawarith
3
11
PG3252
Kajian Teks Syariah
3
12
PG3222
Projek Ilmiah
2
Jumlah
34
 

 


KURSUS PILIHAN JABATAN SYARIAH (24 unit)
Bil
Kod
Kursus
Unit
Taraf
1
PG1253
Undang-Undang Perlembagaan dan Pentadbiran Perbandingan
3
LJ
2
PG3283
Kajian Persoalan Fiqh Semasa
3
3
PG1263
Ekonomi Islam
3
4
PG3163
Undang-Undang Pentadbiran, Pesaka, Wasiat dan Wakaf
3
5
PG1243
Falsafah Tasyri'
3
6
PG2203
Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia
3
7
PG3293
Sistem Kehakiman Perbandingan
3
8
PG1112
Kajian Tafsir
2
9
PG1132
Kajian Hadith
2
Jumlah
24
-

 
Program Akdemik
Sarjanamuda Pengajian Islam (Program Pengajian Berterusan)
Program Sarjanamuda Pengajian Islam dengan Kepujian
(Program Pengajian Berterusan)
 
Bidang / Ijazah yang ditawarkan
Sarjanamuda Pengajian Islam dengan Kepujian (Syariah)
Sarjanamuda Pengajian Islam dengan Kepujian (Usuluddin dan Falsafah)
 
Tempoh Pengajian
Enam (6) hingga Dua Belas (Semester)
*Pengecualian tempoh maksimum boleh dibenarkan oleh Senat KECUALI disebabkan oleh kegagalan dalam peperiksaan.
 
Struktur Program
Sama dengan sistem pengajian tiga (3) tahun yang ditawarkan oleh Fakulti Pengajian Islam pada masa sekarang.
Kaedah Pengendalian Program
Dikendalikan di kampus induk Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi
Pakej kursus ditawarkan mengikut semester pengajian.
Kuliah dan tutorial diadakan selepas waktu pejabat atau pada hujung minggu.
Jumlah unit, komponen kursus serta sistem penilaian adalah mengikut peraturan yang digunapakai oleh Fakulti Pengajian Islam pada masa sekarang.
 
Komponen Kursus


Komponen
Bil
Jenis
Unit
Taraf
2
Tamadun Islam & Kenegaraan Malaysia A & B
4
U1
2
Pengajian Umum
6
U2 & U3
2
Ko-Kurikulum
2
UC
Jumlah
12
 
2
Bahasa Inggeris
4
WF
4
Bahasa Arab
8
1
Kaedah Penyelidikan
2
1
Latihan Amali / Industri
2
12
Teras Pengajian Islam
24
Jumlah
40
Kursus Teras Jabatan / Pengkhususan
10
Kursus Wajib Jabatan
20 / 30
WJ
1
Kajian Teks
2
1
Projek Ilmiah
2
Jumlah
24 / 34
Kursus Elektif Modul /Minor
8
Kursus Pilihan Jabatan / Luar
Jabatan / Luar Fakulti
24
LJ
Jumlah
46
Jumlah
100 / 110
 

Jumlah unit kursus bagi pengkhususan Syariah ialah 110 unit
 


KURSUS UNIVERSITI (12 unit)
Bil
Kod
Kursus
Unit
Taraf
1
ZT1012
Kursus Kenegaraan dan Tamadun Islam A
2
U1
2
ZT1022
Kursus Kenegaraan dan Tamadun Islam B
2
U1
3
-
Kursus Pengajian Umum
3
U2
4
-
Kursus Pengajian Umum
3
U3
5
-
Kursus Ko-Kurikulum
2
UC
Jumlah
12
 

 


KURSUS TERAS FAKULTI (40 unit)
Bil
Kod
Kursus
Unit
Taraf
K e m a h i r a n   B a h a s a    A r a b
1
Maharat al-Qiraah
2
WF
2
PY1122
Maharat al-Muhadathah wa al-Khatabah
2
3
PY1132
Maharat al-Kitabah
2
4
PY1142
Maharat al-Istima' wa al-Fahm
2
K e m a h i r a n   B a h a s a   I n g g e r i s
1
VH2132
Interactive Reading Skills
2
WF
2
VH2142
Technical Report Writing
2
K u r s u s   T e r a s   P e n g a j i a n   I s l a m
1
PY1182
Akidah Islam
2
WF
2
PY1192
Akhlak dan Tasawuf
2
3
PY1162
Fiqh Ibadat dan Munakahat
2
4
PY1172
Fiqh Muamalat dan Jinayat
2
5
PY1152
Metodologi Fiqh
2
6
PY1242
Metodologi al-Quran dan al-Hadith
2
7
PY1262
Sejarah dan Tamadun Islam
2
8
PY1252
Pengantar Qiraat dan Hafazan
2
9
PY1222
Metodologi Dakwah
2
10
PY1212
Pemikiran Islam Semasa
2
11
PY1232
Kepimpinan dan Pengurusan Islam
2
12
PY1272
Fiqh Sirah
2
13
PY1282
Kaedah Penyelidikan
2
14
PY1992
Latihan Amali / Industri
2
Jumlah
40
 

 


KURSUS TERAS JABATAN SYARIAH (34 unit)
Bil
Kod
Kursus
Unit
Taraf
1
PG1113
Usul Fiqh I
3
WJ
2
PG1123
Sejarah Perundangan Islam
3
3
PG1133
Sistem Undang-Undang di Malaysia
3
4
PG3133
Siyasah Syar'iyyah
3
5
PG3243
Kaedah-Kaedah Fiqh
3
6
PG2173
Fiqh Munakahat
3
7
PG2283
Fiqh Jenayah
3
8
PG1233
Usul Fiqh II
3
9
PG2173
Fiqh Muamalat I
3
10
PG3123
Fiqh Mawarith
3
11
PG3252
Kajian Teks Syariah
3
12
PG3222
Projek Ilmiah
2
Jumlah
34
 

 


KURSUS PILIHAN JABATAN SYARIAH (24 unit)
Bil
Kod
Kursus
Unit
Taraf
1
PG1253
Undang-Undang Perlembagaan dan Pentadbiran Perbandingan
3
LJ
2
PG3283
Kajian Persoalan Fiqh Semasa
3
3
PG1263
Ekonomi Islam
3
4
PG3163
Undang-Undang Pentadbiran, Pesaka, Wasiat dan Wakaf
3
5
PG1243
Falsafah Tasyri'
3
6
PG2203
Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia
3
7
PG3293
Sistem Kehakiman Perbandingan
3
8
PG1112
Kajian Tafsir
2
9
PG1132
Kajian Hadith
2
Jumlah
24
-

 
Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:
Dr. Shofian Haji Ahmad
Penyelaras Program Pengajian Jarak Jauh
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor Darul Ehsan

atau
Jabatan Syariah
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor Darul Ehsan
 
Tel: 03-8921 5860
Faks: 03-8925 3902
E-Mel: shofian_69@yahoo.com
Laman Web:http://www.ukm.my/fpi
  
Ketua penolong pendaftar
Fakalti pengajian islam
Universiti  kebanggaan Malaysia
43600, ukm bangi, Selangor D.E
MALAYSIA.
Tel : +6 03 8921 5350/5351
Faxs   : +6 03 8925 3902
Email : ppfpi@ukm.my
 
Maklumat ini telah dipetik terus dari laman Fakulti Pengajian Islam ,